Obchodní podmínky

I. Hlavní charakteristika zboží a služeb
E-shop www.geopotreby.cz, zastoupený Ing. Václavem Sotorníkem a Ing. Igorem Pachlopníkem, dále jen „prodávající“, od roku 2010 nabízí koupi měřické techniky, pomůcek a příslušenství používaných hlavně v geodézii a ve stavebnictví. Výrobcem zboží jsou především firmy z Asie, které mají více než 20tileté oprávnění k výrobě měřické techniky a příslušenství. Tyto firmy exportují hlavně do Kanady a USA. Vyrábějí i komponenty pro známé firmy jako jsou například: Leica, Topcon, Nikon, Trimble nebo Pentax.
Díky tomu, že námi nabízené zboží je dováženo přímo od výrobce bez prostřednictví třetí osoby, jsme schopni nabídnout koncovému zákazníkovi velice výhodnou cenu.

II. Objednávka, vznik kupní smlouvy
Vybráním zboží, zvolením počtu kusů, vyplněním kontaktních údajů a jejich odesláním dochází k závazné objednávce. Objednávku zboží lze realizovat nejen prostřednictvím internetového obchodu (e-shop), ale také elektronickou poštou (e-mail), telefonicky nebo písemně poštou. Přijetí závazné objednávky prodávající objednateli potvrdí jedním z výše uvedených způsobů.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
Zaregistrovat se do systému je možné jako fyzická osoba nebo právnická osoba. Ceny zboží jsou u obou registrací stejné, u firem požadujeme při registraci více údajů z důvodu správného vystavování daňových dokladů. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na daňových dokladech. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě doručené objednávky a specifikace zákazníka na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského resp. Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je brána jako závazná. Storno objednávky je nutné poslat elektronicky e-mailem označeným jako Velká důležitost na adresu info@geopotreby.cz a to nejpozději do dvou hodin od přijetí potvrzení o úspěšném objednání.
Aktuální stav objednávky je možno ověřit na tel. 724 917 032, 606 600 040, nebo prostřednictvím písemného dotazu zaslaného na elektronickou adresu info@geopotreby.cz (Po – Pá 8:30 – 16:00).
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech pokud se zboží již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude o této situaci prodejce neprodleně informovat objednatele e-mailem či telefonicky.
Pokud zákazník nepřevezme závazně objednané zboží, má prodejce právo považovat objednávku za stornovanou. Zároveň si prodejce vyhrazuje právo nepřijímat od takového zákazníka žádné další objednávky.

III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách prodávajícího,ka­talozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • dodávka bude vybavena českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

IV. Místo plnění
Místem plnění je sídlo prodávajícího. Osobní odběr je možný při platbě v hotovosti nebo až po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

V. Cena zboží
Ceny uvedené na WWW stránkách prodávajícího jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH je 21%.
Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, zejména v případech skokových změn peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při náhlých změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodejce si vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky v případě prokazatelné a neúmyslné chyby katalogové ceny, jejíž výše by neodpovídala obecným zvyklostem.


VI. Možnosti platby
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000338414/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  2. v hotovosti dle individuální domluvy kupujícího a prodávajícího

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu poštou nebo bude předána při osobním odběru zboží.
Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

VII. Náklady na dodání
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Cena za dopravu se odvíjí především od podmínek České pošty a.s. za obchodní balík nebo od podmínek jiného přepravce, na kterém se dohodne prodávající a kupující.

VIII. Předání
Způsob jakým bude zboží předáno kupujícímu prodávajícím, si kupující zvolí sám. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud ta bude zvolena kupujícím nevhodně. Zboží lze po domluvě vyzvednout i na místě dle domluvy kupujícího s prodávajícím.
Kupující se musí vždy připravit na doručení zboží, zvláště pokud jde o zboží objemné a těžké. Přepravní společnost nebo prodávající bude kupujícího před doručením zásilky kontaktovat, aby byl připraven na převzetí a zaplacení zboží. Jestliže se i přes veškerou snahu dopravce nepodaří v daný den kupujícího na adrese dodání zastihnout, bude na tutéž adresu zásilka doručena následující pracovní den.
Klient svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou. Řidič má proto povinnost počkat, než si zboží klient zkontroluje, zda není zásilka přepravou poškozená.
K ceně objednávky je připočteno dopravné a balné.

IX. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a vystavení daňových dokladů. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do pěti pracovních dnů. Pokud byla objednávka přijata v den pracovního klidu, začíná se dodací lhůta počítat od následujícího prvního pracovního dne. Kupující bude o dni doručení objednávky v předstihu informován telefonicky nebo elektronicky (e-mail).
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Případná delší doba dodání bude vždy předem odsouhlasena s objednatelem.
Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.
Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží zákazníkem nese veškerá rizika spojená s přepravou prodejce. Jestliže bude při dodání poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou.
Reklamovat obsah dodávky je možno do dvou pracovních dní ode dne převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

X. Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Podmínky vrácení peněz:
zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje a transportu
nesmí být použité
musí být nepoškozené
musí být kompletní
kupující musí dodat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na adresu prodávajícího přiložit k zásilce daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii zboží je třeba zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty (doporučeně neznamená na dobírku, takovéto zboží nebude převzato a vrátí se zpět kupujícímu)

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na bankovní účet kupujícího nebo jiným dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)

XI. Záruka, servis
Záruční doba je u dodávaného zboží různá a je vždy uvedena u každé položky. U zboží, kde není záruční doba potvrzena záručním listem, platí minimální záruční doba a to pro firmy dle platného Obchodního zákoníku, pro ostatní dle Občanského zákoníku. Záruka se uplatňuje buď s přiloženým záručním listem, nebo s kopií daňového dokladu, který je přiložen ke každé dodávce zboží. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na běžné opotřebení. Záruční opravu je možno uplatnit buď v servisu uvedeném v záručním listu, nebo zaslat na adresu dle domluvy kupujícího s prodávajícím. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu vždy písemně, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží.
Při předání zboží do záruční opravy (prostřednictvím přepravní služby) hradí balné a dopravné kupující, při navrácení zboží zpět hradí balné a dopravné prodávající.
U zlevněného zboží nebo výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo jiných souvisejících změn bez předchozího upozornění.

XIII. Ostatní ujednání
Prodejce závazně prohlašuje, že interní data nutná pro vystavení daňových dokladů a doručení zboží budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu. V případě objednávky a uvedení veškerých potřebných dat k účelu realizace prodeje zboží, dává klient souhlas k tomu, aby prodávající mohl osobní data dle zákona zpracovávat a používat ke komunikaci s ním (s klientem).
  

 

 

Přihlášení zákazníka

Toto pole nevyplňujte:

Registrace
Zapomenuté heslo

Vyhledat

Kontakty

Telefon +420 606 600 040
email

 

www.geopotreby.cz

Nákupní košík 

Položek:
Cena celkem:
0
0,–
Nákupní košík

Shoptet.cz Cybergenics.cz